16 Ağustos 2016

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikamız

Bu Gizlilik Politikası, bize verdiğiniz bilgilerin gurelgun.com tarafından ne şekilde kullanılıp korunduğunu anlamanız amacıyla hazırlanmıştır. gurelgun.com, bize verdiğiniz bilgileri genel olarak istatistiksel veriler elde etmek amacıyla kullanmaktadır.

gurelgun.com blog sayfalarında gezinirken ve yorum yaparken, kendinize ait bazı bilgileri bizimle de paylaşmış oluyorsunuz. gurelgun.com blog sayfalarında yorum yaparken bıraktığınız herhangi bir kişisel bilgi üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ayrıca gurelgun.com, kullanıcıların bilgi ve isteği dışında hiçbir kişisel bilgiyi toplamayacaktır.

Öte yandan, gurelgun.com blog sayfalarında Google gibi üçüncü parti bir reklam şirketinin reklamlarını yayınlıyoruz. Bu şirketler, ziyaretçilerin bazı bilgilerini (isim, adres, e-posta veya telefon numarası gibi bilgiler paylaşılmamaktadır), ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun şekilde reklamlar göstermek amacıyla kullanabilirler. Bu işlem için tarayıcı çerezleriniz üçün parti reklam şirketleri tarafından sizin ilgi alanınıza daha uygun reklamlar göstermek amacıyla kullanılabilir. Reklamların işleyişi hakkında bilgi almak veya bu reklam işleyişinin dışarısında kalmak için iletişim formu kullanarak bize iletiniz ya da buraya tıklayın.

gurelgun.com, yorumlarınızda ve iletişim için kullandığınız e-mail adresinizi kesinlikle istenmeyen mail gönderimi yapmak için kullanmayacaktır. gurelgun.com yazılara veya yorumlara e-mailiniz ile abone olmuş iseniz Gizlilik Politikasına aykırı olmayacak şekilde bildirici mailler gönderilebilir.

gurelgun.com, gerekli görüldüğünde işbu Gizlilik Politikası’nın hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikleri yine bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

gurelgun.com Blog sayfalarını kullanarak ve yorum yaparak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınızı iletişim formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.Amaç ve talimatlar ile sınırlılık

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez.

Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder.

Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

Kişisel Verilerin saklanması ve işlenmesi hususlarında üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda Kişisel Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Kişisel Verilerin aktaran tarafın onayı doğrultusunda ilgili üçüncü taraflar Kanun ve yürürlükteki sair mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli sözleşmeler akdedilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflar her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

2.Veri güvenliği

Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu hususta doğabilecek her türlü uyuşmazlık taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak; bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu ek Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

Kişisel Verilerin, işbu Sözleşme’nin 1.1.hükmü uyarınca üçüncü bir tarafa aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumludur.

3.Mevzuat değişikliklerinin uygulanması

Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni /güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.